Ankieterzy zbadają – miasto dofinansuje…

Ankieterzy zbadają – miasto dofinansuje…

Ankieterzy firmy „Atmoterm” do grudnia 2017 r. odwiedzać będą domy i mieszkania jeleniogórzan, żeby zapytać o stosowane w ich lokalach źródła ciepła. Interesować ich będą także zamiary mieszkańców w zakresie wymiany pieców, kotłów i trzonów kuchennych opalanych paliwem niskiej jakości na bardziej ekologiczne. To posłuży stworzeniu bazy systemów grzewczych w Jeleniej Górze i będzie podstawą starań o środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Walka ze smogiem, którego uciążliwość każdej zimy mocno doskwiera mieszkańcom Jeleniej Góry, jest jednym z priorytetów w działaniach władz miasta. 

Wyniki badań wskazują, że główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza, jest tzw. niska emisja, czyli pyły i gazy z domowych kotłowni na paliwo stałe. Przy takiej diagnozie najważniejszym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza musi być eliminowanie źródeł zanieczyszczeń, a najlepszą do tego drogą jest wymiana źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na ekologiczne.
Owszem, w wielu miastach w Polsce, borykających się z podobnym problemem, receptą na zanieczyszczenia ma być zakaz stosowania paliw stałych niskiej jakości. Uchwałę o zakazie (od 2019 r.) podjął Kraków i małopolski sejmik.
Podobne starania czynią władze Dolnego Śląska. Aktualnie prowadzone są konsultacje 3 uchwał antysmogowych: 1) dla miasta Wrocławia, 2) dla uzdrowisk, 3) dla województwa dolnośląskiego.
Projektu uchwał wraz z uzasadnieniami są opublikowane na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu www.irt.wroc.pl.
Jelenia Góra już od kilku lat aktywnie uczestniczy w programach zachęcających, ułatwiających i dofinansowujących wymianę domowych kotłowni na ekologiczne. Jeleniogórski magistrat zaczyna właśnie wdrażać kolejny etap walki ze smogiem.

***

Miasto będzie nadal dofinansowywać wymianę źródeł ciepła w prywatnych mieszkaniach w ramach nowego programu ogłoszonego przez WFOŚiGW. Do udziału w tym programie zgłosiło się już ponad 400 osób i wciąż przybywa nowych.
Celem opracowywanej inwentaryzacji jest stworzenie bazy danych dotyczącej źródeł ciepła wykorzystywanych w domach i mieszkaniach oraz poznanie potrzeb i zamiarów mieszkańców w tym zakresie. Zrobią to ankieterzy, którzy już ruszyli w teren.
Opracowanie inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie Jeleniej Góry przeprowadzi wybrana w przetargu opolska firma „Atmoterm”. Jej ankieterzy do grudnia 2017 r. zbiorą dane ze wszystkich lokali w Jeleniej Górze, które są ogrzewane w inny sposób niż ciepłem z sieci cieplnej. Zapukają do domów jednorodzinnych, mieszkań prywatnych, komunalnych, spółdzielczych, zakładowych (tam, gdzie to będzie możliwe, wykorzystają informacje od zarządców nieruchomości), pytając przede wszystkim o rodzaj ogrzewania oraz czy dysponenci lokalu zamierzają zmienić źródło ciepła i na jakie. Pytać też będą o przeprowadzoną lub planowaną termomodernizację.
Ankiety będą anonimowe, nie będą zawierać żadnych danych osobowych, tylko techniczne.
Zleceniodawcy, czyli Urzędowi Miasta Jelenia Góra bardzo zależy, żeby akcja była bezpieczna i nie wzbudzała żadnych obaw odwiedzanych mieszkańców. Dlatego ankieterzy legitymować się będą identyfikatorem z ich danymi i zdjęciem oraz uwierzytelniającą ich kserokopią listu Prezydenta Miasta. Są też zobowiązani – na życzenie odwiedzanej osoby – podać numer telefonu do Urzędu Miasta, pod którym będzie można zweryfikować ich tożsamość.
Baza systemów grzewczych, która powstanie dzięki ankiecie, w połączeniu z informacją o zamiarach mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła, bardzo pomoże w ubieganiu się o środki zewnętrzne przeznaczone na ten cel, a potem usprawni ich przyznawanie. Władze miasta bardzo liczą na współpracę mieszkańców w sporządzeniu tej inwentaryzacji. Chodzi przecież o wspólne dobro, czyli możliwość mieszkania w mieście wolnym od smogu…  


 

 Są programy dopłat do wymiany pieców                       
Likwidacja kotłów stałopalnych starej generacji to jeden z priorytetów jeleniogórskiego samorządu. Mieszkańców zachęcić do realizacji tego zamierzenia mają dotacje finansujące nawet 50 proc. kosztów wymiany (do kwoty 10 tys. zł). Po wsparcie z programu dopłat do wymiany pieców w latach 2017/18 już zgłosiło się ponad 400 jeleniogórzan. Przewidywane są kolejne nabory.
Żeby starać się o dofinansowanie, trzeba wymienić nieekologiczne źródło na:
- kocioł gazowy;
- kocioł na lekki olej opałowy;
- piec elektryczny;
- kocioł na paliwa stałe lub biomasę, jeśli jest przynajmniej 5. klasy (oprócz lokali na terenie uzdrowiska Cieplice)
Dofinansowaniu podlega też wykorzystywanie do ogrzewania pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych, a także koszty podłączenie lokalu do sieci cieplnych.
O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, najemcy lokali komunalnych (także prowadzący działalność w lokalach mieszkalnych). Dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię.
Zakres dofinansowywanych kosztów jest naprawdę szeroki. Obejmuje:
- koszt przygotowania dokumentacji technicznej;
- koszt demontażu starego źródła ciepła;
- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
- koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem i niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową;
- koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
- koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową,
- instalację elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornika na paliwo oraz system odprowadzania spalin;
- koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
- koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u.;
- zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
- koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
- koszt wykonanych opinii kominiarskich;
- koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.
Zastrzeżenie jest takie, że wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.
Wsparcie mogą uzyskać inwestycje realizowane między 1 stycznia 2017 r., a 30 września 2018 r. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej.
Jeleniogórscy samorządowcy nie zapomnieli też o mieszkańcach, którzy wymienili w swoich lokalach systemy grzewcze na ekologiczne w 2016 r. i chcieli otrzymać dofinansowanie z programu WFOŚIGW „Kawka”. Program został zakończony ze względu na wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Jeleniogórski samorząd postanowił, że z własnego budżetu udzieli dotacji dla osób, które wykonały zmianę ogrzewania w 2016 roku.
Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 50 proc poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 7 tys. zł. Wnioski można składać do 15 września 2017 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29. Tam też można się dowiedzieć o wszystkich szczegółach ubiegania się o dofinansowanie.
Szczegóły dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania dostępne są również na stronie głównej miasta www.jeleniagora.pl.