Co można odliczyć od podatku?

Co można odliczyć od podatku?

Ulga podatkowa to uprawnienie, które pozwala na zapłatę niższego podatku dochodowego. Do skorzystania z ulgi uprawnieni są jednak nieliczni. Sprawdź czy jesteś w gronie szczęśliwców.

Katalog ulg podatkowych oraz zasady ich stosowania określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najczęściej stosowane są następujące ulgi podatkowe:

Ulga na dzieci (prorodzinna)

Osobami uprawnionymi do skorzystania z ulgi są rodzice, opiekunowie lub rodzice zastępczy. Ulga przysługuje na każde dziecko, które:

nie ukończyło 18 lat,

uczy się, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, a jego dochody i przychody, które zostały uzyskane w ramach ulgi dla młodych, nie przekraczają łącznie 3089 zł,

jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na wiek.

Ulga przysługuje w wysokości:

92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko

166,67 zł na trzecie dziecko,

225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Ustawodawca wprowadził maksymalny limit dochodów jedynie dla rodziców, którzy mają jedno dziecko. Limit wynosi:

112.000 zł w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

112.000 zł dla osób pozostających w związku małżeńskim,

56.000 zł dla osób, które nie są w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka.

Rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci mogą skorzystać z ulgi bez względu na wysokość zarobków.

Ulga z tytułu składek ZUS

Odliczeniu podlegają zarówno składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jak i ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach składek na ubezpieczenie społeczne odliczeniu podlegają składki zapłacone w danym roku podatkowym zarówno podatnika, jak i osób, które z nim współpracują lub potrącone przez płatnika (czyli pracodawcę) ze środków podatnika od przychodu, który podlega opodatkowaniu.

W ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczeniu podlegają składki bezpośrednio opłacone przez podatnika, jak i te pobrane przez płatnika. Ulga stanowi wysokość zapłaconej faktycznie składki, jednak nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Potwierdzeniem poniesionych wydatków może być każdy dokument, z którego wynika, że składka została opłacona.

Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wpłaty na IKZE. Limit w 2019 r. wynosił 5718 zł. Limit na 2020 r. wynosi 6272,40 zł.
Dowodem poniesionych wpłat może być każdy dokument, który potwierdza ich wysokość - np. potwierdzenie przelewu z konta bankowego.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu

Ulga należy do tzw. praw nabytych. Odliczyć można faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od:

kredytu mieszkaniowego, który został udzielony w latach 2002 - 2006 i dotyczy osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a celem kredytu było sfinansowanie inwestycji dla własnych potrzeb mieszkaniowych,

kredytu, który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego,

każdego następnego kredytu, który został zaciągnięty na spłatę jednego z wyżej wymienionych kredytów.

Termin wykorzystania ulgi upływa wraz z końcem terminu spłaty określonego w umowie kredytowej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Wysokość odliczenia uzależniony jest od terminu zakończenia inwestycji i wynosi:

dla inwestycji zakończonej w latach 2002-2007 – 189.000 zł

w roku 2008 – 212.870 zł

w roku 2009 – 243.460 zł

w roku 2010 – 264.810 zł

w latach 2011-2019 – 325.990 zł.

Ulga dla młodych

Nowa ulga dla osób, które nie ukończyły 26 lat i osiągają przychody ze stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnieniu z PIT podlegają przychody do wysokości 85.528 zł. W przypadku wyższych zarobków, opodatkowana będzie tylko nadwyżka ponad określony w ustawie limit.

Z uwagi na to, że nowelizacja przepisów weszła w życie 1 sierpnia 2019 r., limit z tytułu zwolnienia za 2019 r. został ograniczony do kwoty 35 636,67 zł.

Ulga na Internet

Polega na możliwości odliczenia od dochodu lub przychodu podatnika wydatków poniesionych na Internet w danym roku podatkowym w kwocie nie wyższej niż 760 zł. Z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne, następujące po sobie lata podatkowe. Dowodem uprawniającym z korzystania z ulgi może być każdy dokument, z którego wynika wysokość płatności, jej tytuł oraz adresat i nadawca.

Ulgi z tytułu dokonanych darowizn

Dobroczyńcy korzystają z przychylności fiskusa i dzięki temu mogą zapłacić niższy podatek. Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki, jednak nie więcej niż 6% dochodu lub przychodu darczyńcy. W rocznym zeznaniu podatkowym należy określić kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny i dane pozwalające zidentyfikować obdarowanego.
Ustawa określa podmioty na rzecz których przekazane darowizny będą podlegać odliczeniu.

Ulga rehabilitacyjna

Przysługuje osobie niepełnosprawnej lub mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ustawa określa katalog wydatków, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Część z nich jest dodatkowo objęta limitem kwotowym. Wysokość poniesionych wydatków należy udokumentować.

Ulga termoizolacyjna

Celem jej wprowadzenia jest wsparcie inicjatyw proekologicznych. Osoby uprawnione do skorzystania z ulgi to właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kwota odliczenia w ramach ulgi została ograniczona kwotą 53.000 zł, która odnosi się do wszystkich inwestycji termoizolacyjnych w budynkach, będących własnością podatnika.

Czasem odliczenia od podatku nie wystarczą i pomimo zastosowanych ulg trzeba dopłacić podatek przy rozliczeniu rocznym. W podbramkowej sytuacji rozwiązaniem mogą być darmowe chwilówki. Brak kosztów, formalności ograniczone do minimum i szybka decyzja o przyznaniu pożyczki pozwolą szybko zdobyć potrzebne pieniądze. Wybór najlepszej oferty ułatwi porównywarka sowafinansowa.pl.