Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Funduszu Poręczeń Kredytowych
Spółka z o.o. w Jeleniej Górze,
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych
Spółka z o.o. w Jeleniej Górze.

 


Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, w dziedzinie nauk ekonomicznych lub prawnych,

2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego i co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary, chyba że właściwy sąd zwolnił go z zakazu,

6. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.


Dodatkowo kandydat musi spełniać łącznie następujące dodatkowe warunki:
1. nie  pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.  nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3.  nie  jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. nie  pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej,

5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa  nie rodzi konfliktu  interesów wobec działalności Spółki.


Kandydat składa następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu:

1) list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,

2) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt 2,3,

5) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w pkt 4,5,6,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,

7) oświadczenia kandydata o spełnieniu  dodatkowych warunków określonych w  pkt 1,2,3,4,5,
8)  inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1,2,5,6,7 powinny być przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 3, 4, 8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.


Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze – ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu- Nie otwierać".

Zgłoszenia należy składać do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną zniszczone.