Ławnicy poszukiwani

Ławnicy poszukiwani

Rozpoczął się proces powoływania ławników sądów powszechnych. W sądach będących we właściwości jeleniogórskiego Sądu Okręgowego potrzeba 237 osób. Wybiorą ich rady gmin, a zgłaszać ich można do 30 czerwca.

31 grudnia br. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Najpóźniej do końca października rady gmin, których obszar objęty jest właściwością sądów w głosowaniu tajnym muszą wybrać ich następców. W naszym regionie dotyczy to Jeleniej Góry, Bolesławca, Zgorzelca, Lubania, Kamiennej Góry i Lwówka Śląskiego.
Ławnik to osoba, która nie jest sędzią, nie musi tez mieć wykształcenia prawniczego, ale uczestniczy w składach sędziowskich. Ławnicy mają równe prawa z sędziami, może się więc zdarzyć, że w trzyosobowym składzie orzekającym przegłosowują sędziego zawodowego.
To zajęcie raczej społeczne, bo wynagrodzenie (czy raczej zwrot utraconych przychodów) za uczestnictwo w sesjach sądowych nie jest wysokie. Rekompensaty za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, to równowartość 2,64 proc. podstawy zasadniczego wynagrodzenia sędziowskiego (obecnie 111,43 zł). Dodatkowo ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w kwocie 10,55 zł. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad obowiązujących sędziów. Dorobić się tym trudniej, że zasadniczo ławnik nie może uczestniczyć w sesjach sądowych częściej niż 12 razy w roku.
W naszym regionie na nadchodzącą kadencję 2020 - 2023 w Sądzie Okręgowym zgłoszono zapotrzebowanie na 98 ławników (do wydziału III Karnego 22, do I Cywilnego 72, VII Pracy 4). W sądach rejonowych zgłoszono następujące zapotrzebowanie: SR Bolesławiec - 15 do wydziału rodzinnego, 6 do wydziału pracy; SR Jelenia Góra - 20 wydział rodzinny, 26 wydział pracy; SR Kamienna Góra - 10 wydział rodzinny: SR Lubań - 10 wydział rodzinny, - 24 wydział pracy, SR Lwówek Śląski - 15 wydział rodzinny, SR Zgorzelec - 13 wydział rodzinny. Łącznie w całym okręgu zgłoszono zapotrzebowanie na 237 ławników
Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia łącznie siedem warunków:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat,
- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczyła 70 lat,
- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Z prawa ubiegania się o tę funkcje wykluczają następujące okoliczności:
- zatrudnienie w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- uczestnictwo w pracach organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- praca w policji lub innych zawodach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
Ławnikami nie mogą być także adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy.


 

Komentarze (8)

Ostatnie zdanie niejasne

ja je rozumię.

Mogą... cmoknąć, tam gdzie pan może Majstra...

Jak widac smutni Ci lawnicy, nie mają łańcucha i diety 1% zarobkow sedziego

Akurat na tym zdjęciu cała trójka to zawodowi sędziowie. Łańcuch ma przewodniczący składu.

Masz refleks, boluś...

Ławnik to takie popychadło.

Dieta ławnika w jeleniogórskim sądzie w zeszłym roku to było 75 zł za dzień. Zajęcie dla emerytów, bo kto będzie tracił urlop za cenę niższą niż najtańsza dniówka???

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.