Rachunki za odbiór śmieci zabolą

Rachunki za odbiór śmieci zabolą

Na środowej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry poddany pod głosowanie zostanie projekt uchwały o podwyżce cen za odbiór odpadów komunalnych. Wszystko wskazuje na to, że teraz zapłacimy za segregowane odpady 27 zł miesięcznie od osoby, za niesegregowane – 54 zł. To kolejna zła wiadomość dotycząca wzrostu kosztów życia. 

Propozycja podwyżki jest duża, bo dotąd stawka za odbiór segregowanych odpadów wynosiła 15 zł, a niesegregowanych – 25 zł. W piątek na posiedzeniu połączonych komisji gospodarki komunalnej oraz komisji finansów i budżetu pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej stawki (choć niejednomyślnie). - Dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację, wzrost kosztów, odbioru i selekcji odpadów, czy zaproponowane stawki mają uzasadnienie – zapewnia Józef Robert Szlachta, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej przy jeleniogórskiej RM. Obecne stawki obowiązują od 2014 r., a od tego czasu wiele się zmieniło – od kosztów pracy, poprzez koszt przyjmowania odpadów przez składowiska, rynek odzyskiwanych surowców (kiedyś np. za plastik płacono, dziś to dostawca musi płacić) po obecnie wprowadzane regulacje kosztowniejszej, bardziej rygorystycznej segregacji. Jak przekonuje Grażyna Pawlukiewcz-Rehlis, przewodnicząca komisji finansów i budżetu, Jelenia Góra jest do tego specyficznym, ciągnącym się przez 30 km miastem, co dodatkowo wpływa na koszty dotarcia odbiorcy odpadów do mieszkańców.

Radni opozycyjni są sceptyczni wobec propozycji tak dużych podwyżek. - Jej skala jest za duża – ocenia radny Zbigniew Ładziński.
- O ile podwyżki są nieuniknione w świetle rozwiązań systemowych, które wymagają wielosetmilionowych inwestycji zarówno na poziomie krajowym i wojewódzkim (np. w ekologiczne spalarnie, których w Polsce jest zaledwie 9), to uważam, że w samej Jeleniej Górze proponowana wysokość tych opłat ma swoje źródło w wieloletnich zaniedbaniach. Mam tu na myśli brak decyzji dotychczasowych władz Jeleniej Góry o przystąpieniu do Związku Gmin Karkonoskich, które zainwestowały i nadal inwestują w Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Kostrzycy i utrzymują je bez udziału Jeleniej Góry. Główny strumień śmieci z Jelenia Góry był i jest natomiast kierowany właśnie tam, pomimo tego, że w 2013 roku była realna możliwość aby zdywersyfikować ten strumień, kierując go w części do składowiska w Lubomierzu. Jeśli do tego dołożymy przeinwestowanie MPGK, w tym również administracyjnie, a przede wszystkim nieszczelny system poboru opłat, na który wskazuje różnica pomiędzy liczbą deklaracji śmieciowych (63819), a liczbą mieszkańców (80072), bez uwzględnienia turystów i pracujących obcokrajowcow, a co za tym idzie rosnąca z roku na rok liczba śmieci, to funkcjonowanie gospodarki odpadowej na terenie naszego Miasta należy ocenić negatywnie. Konieczna jest optymalizacja kosztów funkcjonowania tego systemu, a nie przerzucanie ich na mieszkańców – taki pogląd zaprezentował radny Mariusz Gierus.

Poniżej przytaczamy dane dotyczące przyczyn wzrostu proponowanych opłat za odbiór odpadów podanych w projekcie uchwały.
Wzrost kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynika z następujących czynników:
a) wzrost o ponad 57% stawek za przyjęcie niesegregowanych zmieszanych opadów komunalnych
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 235,00 zł w 2014 r. do 370,00 zł
w 2019 r. (podniesienie opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 130% opłaty środowiskowej
za składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu z wysokości 73,60 zł/Mg w 2014 r.
do 170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrost kosztów zagospodarowania frakcji pochodzącej z mechanicznego
przetwarzania odpadów tzw. frakcji energetycznej powyżej 6 MJ/kg, spowodowany jest całkowitym
zakazem jej składowania i koniecznością termicznego przekształcenia, wzrostem cen energii elektrycznej,
wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost
wynagrodzeń),
b) wzrost o ponad 186% stawki za przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych ze stawki 70,00 zł w 2014 r. do 200,00 zł w 2019 r. (podniesienie
opłat na RIPOK-u spowodowane jest m.in. wzrostem o 610% opłaty środowiskowej za składowanie
odpadów po biologicznym przetwarzaniu tzw. stabilizatu z wysokości 23,93 zł/Mg w 2014 r. do
170,00 zł/Mg w 2019 r., wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem płacy minimalnej oraz brakiem
pracowników, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wynagrodzeń), brakiem możliwości
zagospodarowania kompostu nieodpowiadającego normom, wysokie koszty certyfikacji uzyskanego
kompostu,
c) spadek przychodów ze sprzedaży odpadów o charakterze surowców (papier, szkło, tworzywa sztuczne) lub całkowity ich brak oraz rosnące koszty związane z przekazaniem odpadów do zbierających lub
przetwarzających odpady (w szczególności frakcji tworzyw sztucznych, zawierającej konglomerat
kilkunastu rodzajów tworzyw, metali żelaznych i nieżelaznych oraz opakowań wielomateriałowych),
d) podwyższanie wymogów jakościowych przez recyklerów i wzrost stawek za przyjęcie odpadów frakcji
tworzyw sztucznych, których zagospodarowanie 1 Mg wzrosło o 61% z 215,00 zł w 2014 r. do 347,00 zł
w 2019 r.,
e) wzrost stawek za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych, których cena zagospodarowania 1Mg
wzrosła o 91% z 230,00 zł w 2014 r. do 440,00 zł w 2019 r.,
f) wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych, w tym zbieranych selektywnie:
- tworzywa sztuczne i metale: 458 Mg w 2014 r. i 1 529 Mg w 2018 r. (wzrost o 234%),
- papier: 160 Mg w 2014 r. i 591 Mg w 2018 r. (wzrost o 269%),
- szkło: 890 Mg w 2014 r. i 1 080 Mg w 2018 r. (wzrost o 21%),
- odpady biodegradowalne: 1 934 Mg w 2014 r. i 2 538 Mg w 2018 r. (wzrost o 31%),
- odpady wielkogabarytowe: 407 Mg w 2014 r. i 875 Mg w 2018 r. (wzrost o 115%),
- ogółem ilość odebranych odpadów komunalnych: 25 891 Mg w 2014 r. i 28 259 Mg w 2018 r. (wzrost
o 9%),
g) wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK, w tym:
- odpady niebezpieczne: 5,278 Mg w 2014 r. i 21,064 Mg w 2018 r. (wzrost o 299%),
- odpady inne niż niebezpieczne: 15,622 Mg w 2014 r. i 53,896 Mg w 2018 r. (wzrost o 245%),
- odpady budowlane: 40 Mg w 2014 r. i 231 Mg w 2018 r. (wzrost o 478%),
- odpady biodegradowalne: 21 Mg w 2014 r. i 178 Mg w 2018 r. (wzrost o 748%),
- odpady wielkogabarytowe: 89 Mg w 2014 r. i 408 Mg w 2018 r. (wzrost o 358%),
- ogółem ilość zebranych odpadów komunalnych: 171,420 Mg w 2014 r. i 891,599 Mg w 2018 r. (wzrost
o 420%),
h) wzrost płacy minimalnej z kwoty 1.680,00 zł brutto w 2014 r. do kwoty 2.250,00 zł brutto w 2019 r.
(wzrost o 34%),
i) konieczne do poniesienia wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, monitoringiem,
zabezpieczeniem roszczeń i spełnieniem pozostałych wymogów wynikających z ustawy o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1592). Wydatki obejmą modernizacje
RIPOK-ów, miejsc przetwarzania odpadów (odzysk, recykling), miejsc zbierania i magazynowania
odpadów, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, bazy transportowo-magazynowej
firmy odbierającej odpady komunalne,
j) zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów,
k) wzrost kosztów transportu (ubezpieczenia środków transportu, wzrost kosztów napraw śmieciarek),
l) brak funkcjonowania w kraju systemu tzw. "rozszerzonej odpowiedzialności producenta", czyli
możliwości uzyskania przez gminę dofinansowania do kosztów selektywnego zbierania odpadów.
Zasadniczymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są koszty
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki w wysokości 20.716.332,05 zł, na które składają się:
- koszty realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych w wysokości 10.060.736,11 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
w wysokości 7.854.453,51 zł,
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
w wysokości 2.621.642,43 zł,
- koszty zakupu pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym podziemnych punktów do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, zajęcia pasa drogowego pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 179.500,00 zł.
 

Komentarze (55)

To teraz zamiast grzybów w lesie będą śmieci to już jest skandal z tymi podwyżkami

Zeby komuś dać trzeba komuś zabrać. Pieniądze nie rosną na drzewach. Socjalne rozdawnictwo PiS ma swoją cenę. Najpierw zdrożała żywność, teraz drożeją usługi. Oczywista oczywistość.

Masz spłaszczony horyzont,to można leczyć.

[quote=Kicia Prezesa]Zeby komuś dać trzeba komuś zabrać. Pieniądze nie rosną na drzewach. Socjalne rozdawnictwo PiS ma swoją cenę. Najpierw zdrożała żywność, teraz drożeją usługi. Oczywista oczywistość.[/quote]
Co Ty wygadujesz? Jaki PiS? To nasi włodarze tak ustalili, a jeśli się nie mylę (a nie mylę), to nasz miłościwie nam panujący prezydent jest z PO. Stuknij się Kicia w główkę i zamiast gadać trzy po trzy, najpierw pomyśl. Zapewniam, że to nie boli.

Rzeczywiście, wzrost płacy minimalnej, cen paliw, prądu itd. to nie PiS. Jeśli miałbym "myśleć" jak PiSlamista to lepiej nie myśleć...

taaa a u nas we wspólnocie czynszu nie zmienialiśmy od ponad 8 lat i jakoś wyrabiamy się w budżecie i to z zapasem bo ludzie mają zwroty jeszcze. Nadmieniam, że mamy jeden z najniższych czynszów w Jeleniej Górze jak nie w województwie. Za 56m2 mieszkania czynsz wynosi 290zł w tym jest remontówka, ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody, śmieci itp. i są często nadpłaty na eksploatacji i ogrzewaniu. Jak się chce to można, kwestia ludzi w zarządzie. Oczywiście wszystko na budynku utrzymane w należytym porządku. Choć fakt zarząd pracuje za darmo - wolontariat, a nie rzadko dziś są to odpłatne funkcje, szczególnie tam gdzie pracy jest sporo.
Konkludując: można utrzymać niskie stawki kiedy ma się głowę na karku i mądrze dysponuje budżetem, nadzoruje wszystkie etapy prac itp.

"wyrabiamy się w budżecie i to z zapasem bo ludzie mają zwroty jeszcze". Do czasu , już nie długo sięgniecie głębiej do kieszeni, Wszystko drożeje: woda, ścieki, prąd, śmieci, a to spowoduje,ze podrożeją towary i usługi. Pisowskie rozdawnictwo powoduje,że inni też chcą dostać więcej, i my za to wszystko zapłacimy, a nasze dzieci i wnuki jeszcze długo będą spłacać te swoje 500+

Anonimowo... Czynsz, to opłata za wynajem, a nie do wspólnoty. Nawet w pisowskich mieszkaniach + zaczyna się wbrew propagandzie od 20 zł za metr, co przy 56 metrach mieszkania daje kwotę 1120 zł, bez mediów. Wspólnota , go spółka włascicieli. Możecie umówić się, że nie remontujecie i nie inwetujecie i płacicie tylko kosztybieżące części wspólnych . Tak licząc, może wyjść stówka, a nie trzy , jak piszesz. Poza tym zarząd pracuje za darmo. Gdybyś doliczyła etaty opodatkowane w tym chorym kraju, to byś ten "czynsz", jak nazywasz miał na poziomie ośmiu stówek.. Nie wymagaj ,aby MPGK,pracował za darmo...I nie bredź !

Mieszkańcy Jeleniej Góry niech dalej wybierają PO-SLD . Płacimy już więcej za parkingi, za wodę i ścieki, zapłacimy za śmieci i niedługo za bilety miejskie. Podziękujcie wszyscy Łoniakowi i jego świcie.

Ale czego się spodziewaliście po rządzeniu PO-SLD w miescie. Od kilkudziesięciu lat miasto pikuje, a od kiedy PO-SLD wlazły do ratusza mieszkańcy są obciążani coraz większymi opłatami. Ale dalej mieszkańcy głosują na PO-SLD. No będą jeszcze większe pazerne łapska sięgać do waszych kieszeni. Brawo dla elektoratu , który wybrał sobie po raz kolejny takich włodarzy.

Tęczówka...PO- PSL nie rządzi w Polsce już od 3 lat. Na sczęście nie udało się Pisowi wygrać w Jeleniej Górze. Ale mamy Pisowskich liderów w Polsce i ostanio w UE. Pani Zalewska, Pani Machałek i mocny w krytyce Pan Mróz. A gdzie ich dokonania ? Jakoś nie widzę...i nie sądzę, aby będąc tu zrobiliby, coś dla tego miasta...W przeciwieństwie do Prezydenta Łużniaka, ktorego pracę widać na każdym kroku..

uff , na jakim stołeczku siedzisz , że takie chwalebne pianie tutaj urządzasz?

Nie będzie sensu wyrzucać do lasu śmieci , bo i tak płacić musi każdy. Ale zaistniała sytuacja pokazuje jakich pazernych włodarzy mamy w Jeleniej Górze. Nic dla ludzi, tylko stanowiska się liczą. Mieszkańcy mają płacić, płacić, płacić. Miasto jest zadłużone na 200 milionów i nikt o tym nie pisze. Może Nowiny napiszą artykuł na ten temat i wyjaśnią mieszkańcom dlaczego mamy takie zadłużenie. Tak wiem, to niewykonalne . O takich rzeczach się nie pisze w tym mieście.

Serdecznie dziękujemy PiS-owi za podwyżki środowiskowe.

Podziękuj Łużniakowi i całej bandzie z PO.

to nie PIS owi bo PIS tylko rozdaje i daje tym co nie potrzeba .Ci co uczciwie pracują za najniższą krajową dalej nic nie mają ,oby tak dalej zaś przybędzie pracowników za granicą .

żeby kogo nie zabolało jak ludzie na ulice wyjdą...

...wyjda gdzie? ha, ha, ha. juz to wisze, a duzo widzialem :-)

Cierpliwość każdego się kiedyś skończy. Dzban dopóki nosi wodę, dopóty mu się ucho nie urwie.

Woda najdroższa,śmieci także oraz wjazd na cmentarz do pochówku za otwarcie bramy 1500zł skandal cały dolnośląsk ma owiele taniej to miasto wyciska ludzi jak cytrynę

Za dochówek, czyli pochówek w istniejącym grobie wzięli 1500 zł. Nowy cmentarz niezadbany. Alejki niesprzątane, bo MPGK zwala to na posiadaczy grobów. Groby, zwłaszcza za tylną częścią kaplicy (tam gdzie są toalety) krzywe, czyli jeden w prawo, drugi w lewo. Nasadzenia, jak w lesie. Toalety czynne tylko do godz. 15tej. Brak reakcji na skargi.

czy gdziekolwiek indziej są takie ceny?

Tylko w Jeleniej Górze. Dlatego, że mieszkańcy pozwalają się doić wybierając za każdym razem ten sam układ.

To lasy znowu beda pelne smieci

nie będą, bo czy chcesz cxzy nie za smieci płacisz musisz wiec jak płacsz to po co do lasu bedziesz woził?

I tu się mylisz. Dzwoniłam do MPGK, bo miał byćna Zabobrzu mobilny PSZOK. Zapytałam, czy mogę oddać zdezolowany fotel biurowy. Odparli, że nie. Skoro nie przyjmują śmieci, a na dodatek żądają dokumentów - a więc "bawią się" w biurokrację, ludzie nie będą przywozić śmieci, tylko wywozili do lasu i gdzie indziej.

MPGK nie podejmuje działań ułatwiających recykling, tylko rzuca mieszkańcom kłody pod nogi. W cywilizowanych krajach odpady się segreguje i pozyskuje surowce do wtórnej produkcji, a tym samym przyjmuje odpady za darmo. Dla przedsiębiorstw to wymierne korzyści i zyski. Polecam każdemu program "Od destrukcji do produkcji", by zobaczył, jak funkcjonuje recykling. U nas jak zwykle wszystko sto lat za murzynami :(

Czy to się komuś podoba czy nie ,woda ścieki i odpady będą kosztowały coraz więcej bo pierwszego czystego jest coraz mniej ,ścieków coraz więcej a śmieci to dramat, niesegregujemy coraz więcej plastików wystarczy popatrzeć co się dzieje w boksach śmietnikowych.

Z wysokością różnych opłat Jelenia Góra już od dawna była w czołówce kraju, a teraz prawdopodobnie wysunie się na jednego z liderów drożyzny w Polsce!? W innych miastach podwyżki nawet jak są to nie aż tak dotkliwe, no ale Jelenia to bastion PO, jeleniogórzanie bardzo kochają od lat swoją POwską władzę. Wybierają ją od jesieni 2006 roku dając regularnie około 50% poparcia i więcej. Więc, nie ma co płakać tylko zacisnąć zęby i płacić, wszak miłość nie zawsze usłana jest różami, a czasami jest, tylko tymi ze sporymi kolcami.

Układ w jg nie rządzi od 2006 a w zasadzie od 1989r Zawiła 3 kadencję,Czernow 2 kadencje Kusiak 1 .wWygrane w ubiegłym roku przez Luzniaka wybory były zwycięstwem panującego układu a porażką dla mieszkańców.

Mów za siebie. Stanowisz tylko 1/3 społeczeństwa a w Jeleniej 1/4.

Śmieciarki z JG kursują bez przerwy na wysypisko w Kostrzycy-Ścięgnach a mimo to ludki na blachach DJ już od dawna upatrzyły sobie lasy, laski i łąki wokół miasta na dzikie wysypiska śmieci notabene za których wywóz przez służby i tak płacą. Przeciętny Kowalski z JG nie wozi się dostawczakami więc raczej to drobni "przedsiębiorcy" ponieważ plagą nie są odpady organiczne a opakowania, plastiki, opony i zużyte części samochodowe lub odpady budowlane nie segregowane. Zamiast podnosić opłaty do...ebać potężne grzywny i karać śmieciarzy!

Co tu dużo się rozpisywać , po prostu Krajem, Polską nie ma kto mądry rządzić ,tylko populiści .
Aby tylko napchać swoją kiesę , tak jest od stuleci .
Jak długo KRK będzie miał wpływy tak długo będziemy zniewoleni.

""" Za 56m2 mieszkania czynsz wynosi 290zł w tym jest remontówka, ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody, śmieci """

Gdzie tak jest frajerze ?. Komunalne 56 x 8.90 = 498 zł za sam czynsz! A gdzie jeszcze media które wymieniasz ?! g****ch nie sieją...

Przecież napisał, że we wspólnocie mieszkaniowej. Ja też jest we wspólnocie i mam 300zł czynszu w którym jest wszystko , ze sprzątaczką , która sprząta kamienicę włącznie. Komunalne i spółdzielcze mieszkania zawsze były najdroższe bo trzeba przecież utrzymać wszystkich prezesów, wiceprezesów, sekretarki i mnóstwo innych stołeczków. Jedyny sposób to kupić mieszkanie we wspólnocie.

Banda złodzieji!!! Co następnym razem wymyślą???

No bilety idą do góry za kilka miesięcy. Wybraliście PO , to teraz wszyscy zapłacimy za wasz wybór. Już płacimy więcej za parkowanie, już rachunki za wodę nam wzrosły, o kolejnej podwyżce powyższy artykuł mówi. A przed nami jeszcze ponad 4 lata rządów obecnych włodarzy tego upadłego miasta.

No i czego się czepiacie? Przecież wybraliście sobie na prezydenta kolejnego kolesia z PO. Buziaczki w kubeł i...płacić. Cudna jest ta nasza Jelenia Dziura.

A można było inaczej. śmieci odbierać za darmo, wodę dostarczać za darmo, bilety wszystkim za darmo. Wystarczyłoby wprowadzić podatek od wielkopowierzchniowych sklepów, banków, podnieść składki na wszystko na wzór składki ZUS, czyli uczyć się od najlepszych w te klocki. Ludowi sie daje - zabierać i grabić trzeba najbogatszych i przyjezdnych.

Nieźle się prezesik naliczył, aby objawić swoją nieudolność zarządzania firmą znoszącą złote jajo. Zamiast przed wywozem śmieci poddać je dalszej segregacji to wywozi jak leci do monopolisty płacąc po wyższych stawkach w stosunku do tych odbiorczych. No gdzieś jest pies pogrzebany, ale najlepiej w takich sytuacjach jak nie starcza już na pensyjki to sięgnąć ludziom do kieszeni. Uważajcie tylko, bo jak ludzi naprawdę mocno zaboli to mogą w obronie własnej oddać kosą bojową.

No i jeszcze jedno - skoro MPGK wygrało przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Jeleniej Góry - mam nadzieję, że taki się odbył - to niech dogina na ustalonych stawkach do zakończenia kontraktu. Dziwna historia, jakby tak każdy wygrywający przetarg podnosił ceny to ładnie by ta polska gospodarka wyglądała. Panu prezesowi coś chyba pomyliło się. Ogarnij się człowieku i dokończ z honorem swoje dzieło, albo rzuć rękawicą i daj szansę innym firmom. Złóż następnym razem ofertę zgodnie z tą wyliczanką to będziesz siedział w domu w kapciach przed telewizorem. My mieszkańcy nie damy się tak łatwo wydymać.

Mamy już mafię śmieciową?

Ten przydługawy artykuł z punktami, paragrafami, odnośnikami, podpunktami można sprowadzić do jedngo zdania: Pecunia non olet(pieniądze nie śmierdzą).
Tymi słowami Wespazjan zwrócił się do syna Tytusa trzymając monetę w ręku i podstawiając mu pod nos.
Tytus był oburzony podniesieniem podatku od toalet!
Tak-PIENIĄDZE(przecież)NIE ŚMIERDZĄ, zapach pieniędzy jest zgoła inny... wręcz uwodzący i zniewalający!
Dziękujmy wspóczesnym Wespazjanom!

Masz coś z deklem? Z nami koniec! A orgazmy udawałam!

A..Ale jak to udawałaś???... Przecież ładnie "piłowałas"... Sąsiadko! No nie rób mi tego... Myślisz, że to takie łatwe przechodzić między balkonami, na 1szym piętrze???

Nie podszywaj się. Obaj macie małe fiutki, ale potrafię jeszcze rozpoznać podróbkę.

Jaki Łużniak taka Szlachta. Sami wybieraliśmy.

Jedne z argumentów
Wzrost cen odpadów zbieranych selektywnie metale,papier,szkło
To chyba dobra wiadomosc bo MPGK wiecej dostanie za sprzedaż.Te argumenty nie trafione,podobnie jak wzrost płacy minimalnej.Zadać nalezy pytanie dlaczego nie ma w JG biogazowni czy farm fotowoltaicznych?Istnienie ich znacząco poprawiło finanse miasta.

Nietrafione to masz zwoje w mózgu...

Statystyczny biorca dojnej zmiany nie rozumie, że przyczynia się do upadku gospodarki rynkowej tylko sprzyja gospodarce planowanej i socjalnej. Ta generuje wzrost cen, ponieważ wydajność pracy w Polsce wcale nie rośnie tylko maleje. Mamy już spora część obywateli którym się niby coś należało, ale ich wkład w produkt krajowy jest prawie żaden. Aby utrzymać przy życiu prosocjalny system gospodarki ceny muszą rosnąć, bo ci którzy jeszcze w tym kraju pracują płacą coraz większe podatki. Dopóki PiS będzie zarządzał krajem wszystko będzie drozalo. Wybór mamy już niedługo.

Zaraz ci odpowie pajacyk f-a, że nic nie rozumiesz i jesteś POyebany, albo coś. Tylko na to go stać, zwolennika "dobrej zmiany". Ma mózg wielkości połowy pingponga, ale o tym nie wie, bo nie mówili o tym w tvp.

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.