Rusza rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli i podstawówek

fot. UM Jelenia Góra

Choć do końca trwającego roku szkolnego jeszcze sporo czasu już trzeba myśleć o nadchodzącym. To szczególnie aktualne dla rodziców, których dzieci niebawem rozpoczną edukację przedszkolną i szkolną. W władze miasta właśnie poinformowały o obowiązujących zasadach rekrutacji do jeleniogórskich przedszkoli i szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze
Rekrutacja dzieci do przedszkoli rozpocznie się 4 a zakończy 22 marca o godzinie 13.00. Nabór dotyczy następujących przedszkoli:
1. Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 32;
2. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ignacego Krasickiego 6;
3. Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;
4. Miejskie Przedszkole Nr 11 im. „Krasnala Hałabały”, ul. Fryderyka Chopina 4;
5. Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Mieczysława Karłowicza 13;
6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2;
7. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. „Kubusia Puchatka”, ul. Karola Kurpińskiego 2;
8. Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek”, ul. Juliana Tuwima 12.
Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych – jak w latach poprzednich - prowadzona będzie elektronicznie. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie naborowym, przez co uzyska możliwość wypełnienia karty zgłoszenia. Po wydrukowaniu i podpisaniu karty kolejnym działaniem powinno być skierowanie kroków do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów. Zgłoszenie dziecka można wykonać na stronie naborowej: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (można tam przejść ze strony głównej miasta - www.jeleniagora.pl - po kliknięciu ziolenego baneru „Rekrutacja do szkół i przedszkoli”.
Zawarty tam instruktaż prowadzi krok po kroku, wyjaśniając następujące po sobie działania. Tam też znajdują się zasady rekrutacji a w nich pełna informacja dotyczącą przedszkoli. Pod adresem tym odnaleźć też można kryteria, według których kwalifikowane do przedszkoli będą dzieci. Kryterium automatycznym jest miejsce zamieszkania – Jelenia Góra. Oznacza to, że dzieci niezamieszkałe w naszym mieście nie będą przyjmowane do przedszkoli. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą będą przyjmowane po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki. Najważniejsze, najwyżej punktowane są kryteria podstawowe, ustawowe:: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, bądź jednego czy obojga jego rodziców czy też jego rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą (kryteria równorzędne – tak samo punktowane). Są też zróżnicowane punktowo kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej szczegółowo opisane w ww. zasadach zamieszczonych na stronie.
W dniach od 3 do 10 kwietniar. rodzicie kandydata powinni odwiedzić osobiście przedszkole, do którego zakwalifikowało się dziecko w celu potwierdzenia woli jego uczęszczania do przedszkola. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Po tym czasie, a dokładnie 15 kwietnia, zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice takie informacje odnajdą po zalogowaniu się w systemie, otrzymają informację na e-mailu bądź w kontaktując się z którymkolwiek z wybranych miejskich przedszkoli publicznych.
W sytuacji gdy po rekrutacji miejskie przedszkola w dalszym ciągu będą dysponować miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Obecna liczba wolnych miejsc odpowiada w przybliżeniu zapotrzebowaniu. Terminy postępowania uzupełniającego: 6 - 13 maja - rejestracja kandydatów; 21 - 28 maja - publikacja wyników rekrutacji (kandydaci zakwalifikowani) oraz potwierdzenia woli; 3 czerwca - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Gdyby wystąpiły trudności z zalogowaniem się do systemu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko powinno być zapisane, tj. do placówki pierwszego wyboru.
W Jeleniej Górze oprócz ośmiu miejskich przedszkoli publicznych, w których jest zabezpieczonych ok. 1300 miejsc dla dzieci jest też czternaście przedszkoli niepublicznych, które oferują ok. 1200 miejsc najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. W przedszkolach niepublicznych rekrutacja prowadzona jest metodą konwencjonalną, czyli rodzice zapisują dziecko bezpośrednio do przedszkola w którym chcą je umieścić – w miarę wolnych miejsc.


Rekrutacja do szkół podstawowych
Podobnie jak w przedszkolach na początku marca rozpocznie się okres rekrutacyjny dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach jeleniogórskich szkół podstawowych. Zanim to nastąpi warto się zastanowić gdzie skierować swoje dziecko w pierwszym etapie kształcenia: do szkoły obwodowej, najbliższej miejscu zamieszkania, czy też z różnych powodów spróbować zapisać dziecko do innej szkoły?
Termin rozpoczęcia rekrutacji kandydatów do szkół podstawowych rozpocznie się 4 marca o godz. 8.00 a skończy się 22 marca r. o godzinie 13.00 i odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Rodzice, którzy chcą zapisać swoją latorośl do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni skorzystać z portalu rekrutacyjnego. Odszukać go można na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl. Do portalu otwiera drogę zielony baner zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2017/2018”:
Klikając w niego pojawią się informacje o naborach na poszczególnych poziomach kształcenia, w treści których znajdują się odnośniki do stron naborowych szkół podstawowych. W przypadku jeleniogórskich placówek szacuje się, że przyjmą one od września około 615 pierwszoklasistów w 25 oddziałach klasowych, w dziesięciu szkołach podstawowych. Rekrutacja do jeleniogórskich szkół podstawowych podzielona będzie na kilka etapów. Pierwszy z nich to elektroniczna rejestracja danych dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do 22 marca mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl
za pomocą której należy wydrukować potrzebną deklarację, podpisać ją i dostarczyć do sekretariatu swojej (obwodowej) szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej można także dokonać poprzez wypełnienie deklaracji w sekretariacie szkoły obwodowej (nie korzystając z witryny internetowej).
Może się zdarzyć, że rodzice z różnych przyczyn będą chcieli aby ich dziecko zostało przyjęte do innej niż szkoła obwodowa. Pełne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zadeklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych oraz tych którzy nie mieszkają w Jeleniej Górze. Przypomnieć należy, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w obwodzie ale dziecko nie ma obowiązku podjęcia w niej nauki. Rodzice mogą wybrać dla dziecka inną szkołę pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (po wcześniejszym zapewnieniu miejsc wszystkim zdeklarowanym dzieciom zamieszkałym w obwodzie). W przypadku szkół podstawowych – inaczej niż przedszkolach – w rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci spoza Jeleniej Góry. Te zgłoszenia także będą oceniane zgodnie z poszczególnymi kryteriami. Rodzice: i ci spoza obwodu, jak i ci spoza Jeleniej Góry będą mogli wskazać trzy szkoły - w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Należy też rozważyć możliwość wyboru dla swojego dziecka szkoły zgodnie z oczekiwaniami, której oferta odpowiadać będzie rozwijanym w niej wszechstronnym zainteresowaniom (np. sportowych). Wszystkie szkoły w mieście oferują dydaktykę i wychowanie na wysokim poziomie, są należycie wyposażone (w minionych latach stale doposażone w pomoce dydaktyczne pozyskane z realizacji projektów unijnych) podobnie jeśli chodzi o bazę sportową, oferując przy tym szeroką ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Najbliższe tygodnie są czasem, kiedy w większości szkół odbywają się dni otwarte szkół, w trakcie których można zorientować się w mocnych stronach placówek, zorientować się jaką ofertę edukacyjną szkoły proponują swoim kandydatom a także jaka atmosfera w nich panuje. Poniżej terminy tych spotkań. Harmonogram „Dni otwartych” w jeleniogórskich szkołach podstawowych (miejskich).
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Armii Krajowej 8 - sobota
23 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. PCK 14a - wtorek
26 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Lotnictwa 1 - poniedziałek
25 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 6 , ul. Cieplicka 74 - środa
20 marca 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Sudecka 53a – wtorek 19 lutego 2019 r. o wtorek 2 kwietnia 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Paderewskiego 13 - środa
27 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31 - środa
27 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 11 , ul. Moniuszki 9 - środa
27 lutego 2019 r. (budynek przy ul. Karłowicza 33)
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. P. Skargi 19 - poniedziałek
25 lutego 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kamiennogórska 9 - środa 27 lutego 2019 r.

 


 

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.