Wleń na dobrej drodze

Rewitalizacja ruin słynnej, wleńskiej warowni to inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Dolnośląskiego

Koniec kadencji samorządowej skłania do posumowania ostatnich czterech lat naszej pracy. Przekazujemy Państwu informację o wybranych dokonaniach samorządu Miasta i Gminy Wleń w tym okresie. Jednocześnie gorąco dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w działalność na rzecz naszej gminy, dzięki czemu wspólnie udało się nam zrobić tak wiele. Wierzę, że kolejne lata będą dla Wlenia równie udane, jak ostatnie cztery.
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych

 

Podsumowanie kadencji 2014-2018
- W roku 2018 budżet Gminy Wleń, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, wyniósł 32 mln zł. Dla porównania wysokość budżetu w roku 2014 wyniosła około 15 mln zł.
- Utworzenie grupy remontowej i wyposażenie jej w niezbędny do pracy sprzęt. Grupa remontowa utrzymuje porządek i realizuje potrzebne prace remontowo-bu­dowlane na terenie całej gminy.
- System Informacji Miejskiej czyli oznakowanie ulic w całej Gminie Wleń.
- Uruchomienie programu inicjatyw lokalnych co aktywizuje lokalną społeczność.
- Wymiana oświetlenia w Gminie Wleń na LED-owe, dobudowa 2 nowych odcinków w Strzyżowcu i Kleczy.
- Walka za smogiem: uruchomienie pilotażowego programu wymiany pieców stałopalnych na piece bardziej ekologiczne, modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu.
- W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Oddziałem Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, dotyczące budowy sieci gazowej w Gminie Wleń. Pracownicy urzędu badają zapo­trzebowanie mieszkańców, dane te są potrzebne do oszacowania kosztu inwestycji.
- Budowa dróg dojazdowych do domów i terenów rolnych: wy­budowano 7 km nowych dróg. We Wleniu wybudowano z kostki brukowej ok. 1000 m chodników.
- Reforma służby zdrowia w Gmi­nie Wleń. Ustabilizowanie pracy przychodni – w dniu dzisiejszym pracuje na stałe dwóch lekarzy rodzinnych, pediatra i internista.
- Gmina Wleń otrzymała dofinan­sowanie w kwocie ok. 8 mln na rewitalizację zabytkowego centrum Wlenia oraz instalacji, które znaj­dują się pod płytą rynku.
- Realizujemy projekt rewitalizacji 21 budynków wspólnot mieszkaniowych we Wleniu. Gmina Wleń otrzymała na to zadanie ok. 1,6 mln.
- W chwili obecnej Gmina Wleń termomodernizuje 9 wspólnot mieszkaniowych. Inwestycja ma za zadanie m. in. ocieplenie budynków i wymianę okien. Gmina pozyskała na to działanie z Funduszy Europejskich ok. 2,9 mln zł.
- Zakończono modernizację sieci ciepłowniczej we Wleniu. Nowa instalacja jest w pełni izolowana i zabezpieczona przed utratą ciepła do gruntu. Inwestycja pozwoli na podłączenie się ko­lejnych gospodarstw domowych. Na to przedsięwzięcie pozyskano 312 tys. zł.
- Zrewitalizowano, zabezpieczono przed korozją wietrzną i wodną (drenaż) ruiny Zamku Wleń. Dzięki temu zamek wysoki jest dostępny do bezpiecznego zwiedzania.
- Zakończono projekt mający na celu iluminację ruin oraz budowę monitoringu na Zamku Wleń.
- Rozstrzygnięto przetarg na pod­miot, który będzie opiekował się ruinami i prowadził w nich ruch turystyczny. Zwycięzcą zosta­ło konsorcjum Wieża Książęca w Siedlęcinie i Gildia Przewodni­ków Sudeckich. Od października obiekt będzie można zwiedzać 12 miesięcy w roku i 7 dni w tygodniu.
- Wyposażenie jednostek Ochotni­czych Straży Pożarnych w Pilchowicach i Wleniu w nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze.
- Walka o Kolej Doliny Bobru – linię kolejową nr 283 Jelenia Góra - Zebrzydowa.
- Gmina Wleń jest koordynatorem Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej z udziałami 51 proc. Działalność tej spółki ukierunkowana jest na rozwój energetyki odnawialnej na terenie gminy.
- Powołanie spółki Wleń Polski Solar Energia Odnawialna w celu budo­wy elektrowni fotowoltaicznych o mocy docelowej 10MW.
- Rozstrzygnięto przetarg dot. bu­dowy instalacji fotowoltaicznych. W Gminie Wleń powstanie 7 takich instalacji w: zespole szkół, ośrodku kultury, oczyszczalni ścieków, świetlicach w Marczo­wie i Strzyżowcu, stacji uzdatnia­nia wody i zbiornikach wody koło cmentarza. Wartość projektu to 1,3 mln zł.
- Odzyskanie budynku po byłej re­stauracji Basztowa i starym kinie,
- Powołanie spółki Agencja Rozwoju Doliny Bobru w celu przebudowy budynku po byłej restauracji Basz­towa na hotel.
- Zmodernizowano stronę interne­tową, która jest bardziej czytelna, na bieżąco aktualizowana i dosto­sowana dla osób niedowidzących. Strona www.wlen.pl ma ok. 1,7 mln wyświetleń.
- Wybudowano Kino za Rogiem Jutrzenka - nowoczesne kino, które wyposażone jest w sprzęt najwyższej jakości audiowizualnej. Kino we Wle­niu postrzegane jest jako jedno z ładniejszych w grupie kin tej sieci w Polsce,
- 14 października 2018 r. odbędzie się uroczystość przyjęcia Patro­natu nad miastem Wleń przez Św. Jadwigę Śląską. Patronat Narodowy nad tą uroczystością objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
- Dzięki pracy Stowarzyszenia „Wleń to tu” udało się wybudować we Wleniu park przy ul. Stachowicza oraz deptak wzdłuż rzeki Bóbr, któ­ry został dodatkowo oświetlony. Na te inwestycje Stowarzyszenie uzyskało 100 proc. dofinansowa­nia w kwocie 300 tys. zł.
- We Wleniu w grudniu 2017 pod­pisano Deklarację Sudecką 2030. Wydarzenie odbyło się w auli Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej i uczestniczyło w nim ok. 100 samorządowców z województwa dolnośląskiego. Działanie to ma pomóc w pozyskiwaniu do­datkowych środków finansowych po okresie programowania, szczególnie gminom zlokalizowanym na południu województwa.
- Gmina Wleń uzyskała 964 tys. zł dofinansowania na budowę dwóch świetlic wiejskich, jako gminnych centrów kultury, w miejscowościach Bystrzyca i Radomice.
- Realizujemy projekt Otwarte Stre­fy Aktywności (budowa siłowni i strefy relaksu): dofinansowano 5 siłowni w miejscowościach Pilcho­wice, Marczów, Łupki, Modrzewie, Przeździedza. Kwota dofinansowa­nia wynosi ok. 125 tys. zł.
Więcej na stronie internetowej: www.wlen.pl