Mieszkańcy mają świetne pomysły i zmieniają swoje miasto

Mieszkańcy mają świetne pomysły i zmieniają swoje miasto

Mieszkańcy coraz śmielej sięgają po pieniądze z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację swoich pomysłów. Przekonali się, że to znakomita droga do upiększenia otoczenia, w którym żyją i wykonania niewielkich inwestycji, poprawiających jakość bytu w mieście.

Do podziału w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim na rok 2020 będzie 2 miliony 400 tysięcy złotych. 2 miliony złotych przeznaczone zostały na realizację projektów „twardych” (inwestycje), a 400 tysięcy złotych zł na projekty „miękkie”, czyli na przykład konkursy, zawody sportowe i festyny.

Wnioski do JBO 2020 można składać od 13 maja. Jeśli zatem chcielibyście mieć koło budynku na przykład siłownię lub plac zabaw, marzy wam się porządna ścieżka rowerowa, macie pomysł na ciekawe zawody sportowe lub festyn – do dzieła. Pieniądze z budżetu obywatelskiego czekają. Warto zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, by wasz projekt został przyjęty i poddany pod głosowanie.

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach JBO 2020?
Z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 mogą być finansowane projekty „twarde” , czyli inwestycyjne, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej, o wartości nie wyższej niż 500 000 zł.

Można starać się także o pieniądze na projekty „miękkie” , nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe), o wartości nie wyższej niż 150 000 zł.

Wnioski muszą spełniać łącznie określone warunki: być zgodne z kompetencjami gminy, służyć rozwojowi miasta Jeleniej Góry i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra i na działkach będących własnością gminy, możliwe do całkowitego zrealizowania w 2020 r.,
nie generujące dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych (np. zatrudnienia), z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania (np. koszty związane z oświetleniem, porządkowaniem, naprawami pogwarancyjnymi), zgodne z obowiązującym prawem, zgodne ze strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025, zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,

Jak i kiedy należy zgłaszać propozycje projektów?
Zgłaszanie propozycji projektów do JBO 2020 odbywa się dwuetapowo. Najpierw należy wypełnić wniosek za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl. Załączyć wymagane załączniki i następnie wysłać komplet dokumentów za pośrednictwem tej platformy.
Gdy ten etap mamy za sobą, należy wydrukować wysłany wniosek i wraz załącznikami złożyć go w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 204 (kancelaria). Decyduje data wpływu kompletu dokumentów w wersji papierowej do urzędu. Do papierowej wersji wniosku dołączyć trzeba listę z nazwiskami mieszkańców, którzy popierają ten projekt. Zbierając podpisy, wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę, aby dane były wypełniane czytelnie. Przy zbieraniu podpisów mieszkańców (powinno ich być co najmniej 50) należy stosować maskownice (nakładki) zapewniające ochronę danych osobowych. Podpisy na liście poparcia składają tylko i wyłącznie mieszkańcy Jeleniej Góry.

Urzędnicy pomogą w uzupełnieniu dokumentacji
Jeśli przy przygotowywaniu wniosku do JBO 2020 napotkacie problemy, poproście o pomoc urzędników magistratu. W rozstrzygnięciu spraw merytorycznych i technicznych można dzwonić pod nr tel. 75 75 46 145. Pomoc przy ustalaniu własności gruntu znajdziecie pod nr tel.75 75 46 304,. zaś informacji o zapisach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego udzielą pod nr tel. 75 75 46 329.

Terminy JBO 2020
Ważne jest, by przygotowując wniosek do JBO 2020, nie przekroczyć wymaganych terminów. Składanie projektów drogą elektroniczną trwa od 13 maja (od godz. 10.00) do 2 czerwca (do godz. 24.00).
Papierową wersję projektu należy dostarczyć do urzędu do 5 czerwca do godz. 15.00.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?
Zgłoszenia wniosku do zrealizowania w ramach JBO 2018 może dokonać osoba fizyczna, zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16. rok życia,
osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry. Wniosek musi być poparty podpisami 50 osób.

Co będzie brane pod uwagę podczas oceny złożonych propozycji projektów?
Zgłoszone propozycje projektów podlegają ocenie formalno-merytorycznej, dokonywanej przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra. Kryteria formalne są kryteriami obligatoryjnymi i ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem projektu przez prezydenta Jeleniej Góry.
Analizując projekty od strony formalnej, urzędnicy będą brali pod uwagę: czy projekt został przesłany w terminie i wymaganej formie. Czy jest podpisany przez uprawnioną osobę oraz czy załączona jest do niego lista z wymaganymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców. Sprawdzą także, czy propozycja projektu jest kompletna i spójna oraz zawiera dokładnie oznaczoną lokalizację jego realizacji oraz ze wskazaniem kosztów realizacji projektu według własnego oszacowania. Do 21 czerwca będzie opublikowana lista projektów, które przeszły ocenę formalną.

Podczas analizy merytorycznej projektów sprawdzane będą: zgodność z obowiązującym prawem oceniana przez radcę prawnego Urzędu Miasta Jelenia Góra, lokalizacja projektu, zgodność projektu z kompetencjami gminy, zgodność ze „Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025” i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jelenia Góra, techniczna możliwość realizacji, weryfikowana przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Jelenia Góra, wysokość kosztów po weryfikacji, nieprzekraczanie ustalonego budżetu, niegenerowanie dla budżetu miasta kosztów funkcjonowania w latach następnych, możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Do 6 września zostanie opublikowana lista projektów, które przeszły ocenę merytoryczną.

Kto i jak może oddać swój głos na wybraną propozycję projektu?
Głosowanie na projekty zgłoszone do JBO 2020 odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej. Głosowanie ruszy 7 października (od godz. 00.00) i potrwa do 13 października (do godz. 24.00).

Głosować można będzie zarówno przy użyciu komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. W budynkach jeleniogórskiego magistratu utworzone zostaną ogólnodostępne stanowiska do głosowania elektronicznego. W punktach tych będzie możliwość samodzielnego oddania głosów, jak i za pośrednictwem upoważnionego pracownika urzędu. To ułatwi głosowanie starszym osobom. Warunkiem skorzystania ze wsparcia pracownika urzędu, będzie okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie papierowej karty do głosowania.
Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na jedną propozycję projektu w ramach projektów „twardych” i na jedną propozycję w ramach projektów „miękkich”.
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Jeleniej Góry.

Jak będzie dokonywany wybór zadań i podział kwoty?
Po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każde z zadań. Do realizacji zostaną przyjęte te, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii, lecz nie mniej niż 100, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2019.

W przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przeznaczonej na dany typ projektów, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych środków. W przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie przez osobę wyznaczoną przez prezydenta miasta.

Do 16 października nastąpi podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu
Wnioskodawcy mogą promować swój projekt i zachęcać mieszkańców do głosowania na niego, korzystając ze specjalnie przygotowanego wzoru plakatu do wydruku. Plakat dostępny jest na stronie jbo.jeleniagora.pl w zakładce „dokumenty”. 

Na zdjęciach poniżej przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w ostatnich latach.

Plac zabaw na Osiedlu Czarne.jpg
Siłownia zewnętrzna nieopodal parku przy Pałacu Paulinum.jpg
Sportowa Jelenia Góra - montaż wiat na rowery.jpg
Bulodrom- boisko do gry w bule.jpg
Bezpieczny przedszkolak - modernizacja dziedzińca przedszkolnego.jpg
JBO 2020.png